tekst
Od 1.10.2008. godine otvorena je Filijala Sarajevo, u ulici Put života 12, u zgradi "Konzuma" na Koreji, s tim je "Bobar osiguranje" proširilo svoju teritorijalnu pokrivenost i na Federaciju BiH. Uskoro i u drugim mjestima u Federaciji BiH."
Untitled Document
 

Predsjednik  Bobar Grupe
Predsjednik Bobar Grupe
mr Gavrilo Bobar
www.bobar.com/president
 
  Untitled Document
 
 

 

 

OSIGURANJE IMOVINE

Mi u “BOBAR osiguranju” misleći na svoje sadašnje i buduće osiguranike nudimo  sve vrste osiguranja Vaše imovine: kuća, stanova, poslovnih objekata, zanatskih radnji, male i velike privrede od: požara i nekih drugih nepogoda, provalnih krađa i razbojništava, oštećenja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, osiguranje stakla od loma, osiguranje mašina od loma, osiguranje od posljedica prekida rada i sl.

Zaključenje ugovora o osiguranju
         
      Ugovor  o osiguranju zaključuje se na osnovu usmene ili pismene ponude, a zaključen je kad ugovarači potpišu polisu osiguranja ili list pokrića.
      Usmena ponuda učinjena osiguravaču za zaključivanje ugovora o.......... osiguranju ne obavezuje ni ponuđača ni osiguravača.
       Pismena ponuda učinjena osiguravaču za zaključenje ugovora o osiguranju vezuje ponuđača, ako on nije odredio kraći rok, za vreme od osam dana kada je ponuda prispela osiguravaču.
      Ako osiguravač u tom roku ne dobije ponudu koja ne odstupa od uslova...... pod kojima on vrši predloženo osiguranje, smatraće se da je prihvatio ponudu I da je ugovor zaključen. U tom slučaju, ugovor se smatra zaključenim kada je ponuda prispela oiguravaču.
     Ako osiguravač povodom primljeneponude zatraži neku dopunu ili izmenu, kao dn prijma ponude smatraće se dan kada osiguravač primi traženu dopunu ili izmenu, odnosno kad bude obavešten o prihvatanju njihovih uslova.

Suma osiguranja

         
      Ugovor o osiguranju zaključuje se na sumu osiguranja koju odredi ugovarač osiguranja u okvirima posebnih uslova osiguranja, tarife premija ili zakonskih propisa.
     Ako  je ugovor o osiguranju.. zaključen bez..ozneke sume osiguranja...... smatraće se da je zaključen na stvarnu vrijednost, odnosno na vrijednost imovinskog interesa u skladu sa sadržiom ugovora.
         
Trajanje ugovora o osiguranju


Ugovor o osiguranju može se zaključiti:

  1. sa određenim rokom trajanja,
  2. sa neodređenim rokom trajanja, kada se nastavlja iz godine u godinu.

ani slučaj ili je bio u nastupanju, odnosno bilo je izvesno da će nastupiti ili je već tada bila prestala mogućnost da on nastane.
       Ali, ako je ugovoreno da će osiguranjem biti obuhvaćen određeni period kiji prethodi zaključenju ugovora, ugovor će biti ništav samo ako je u času njegovog zaključenjazainteresovanoj strani bilo poznato da se osigurani slučaj već dogodio, odnosno da je već tada prestala mogućnost da se on dogodi.

 
Direktor
Veroljub Janjičić, dipl. ing.
veroljub.janjicic
@bobar.com
direktor
Dodatne informacije
Finansijski izvještaji
Ukoliko želite da preuzmete finansijske izvještaje o poslovanju Osiguranja, posjetite stranu
Finansijski izvještaji.
 
Filijale
Mapa pokrivenosti
Bobar Osiguranja
Mapa pokrivenosti Bobar Osiguranja
 
© Bobar osiguranje 2009. Sva prava zadrzana.